Поясніть відмінності між фін. методами, фін. важелями та фін. інструментами

Реалізація фін. політики здійснюється за допомогою фін. механізму. Фінансовий механізм – це сукупність фінансових методів і форм, інструментів та важелів впливу на соціально-економічний розвиток сусп.. Фінансові методи-це способи впливу фінансових відносин на господарський процес. Цей вплив здійснюється через управління рухом фінансових ресурсів, порівняння витрат і результатів, матеріальне стимулюв. і відповідальність за ефективне використ. грошових фондів. Фінансові методи становлять основу фін. механізму, до них відносять:планув. і прогнозув., інвестув., кредитув. і самокредитув., оподаткув., матеріальне стимулюв. і відповідальність, страхув., заставні, трансфертні, трастові операції, оренду, лізинг, факторинг. Фінансовий важіль є прийомом дії фін. методу. У фінансовому механізмі важливу роль відіграють такі фінансові важелі: прибуток, дохід, амортизаційні відрахув., фінансові санкції, ціни, орендна плата, дивіденди, відсоткові ставки за позиками, депозитами і облігаціями, інвестиції, валютні курси. Ефективність фін. механізму залежить від цілеспрямованого вибору фінансових інструментів та дійовості їх впливу на окремі сторони соц.-ек. розвитку. Видами таких інструментів є податки, внески та відрахув., субсидії та дотації.

56.Поясніть відмінності між державним бюджетом як основним фінансовим планом держ. і балансом фінансових ресурсів і витрат держ..

Правова характеристика бюджету пов'язана з розглядом його як фін. плану, що являє собою розпис доходів і видатків основного централізованого фонду грошових коштів держ.. Він відображає загальнодержавні потреби в грошових коштах, джерела їх формув., розподіл і перерозподіл. Саме Держ. бюджет насамперед характеризує економічну й соц. політику держ.. Бюджет як фінансовий план відіграє дуже важливу роль у діяльності держ.. Він визначає можливості і пріоритети держ., її роль і форми реалізації закріплених за нею функцій. Це документ, що спрямовує діяльність держ., робить її конкретною і фінансово забезпеченою. Стан бюджету як фін. плану характеризується 3 показниками:1) рівновага доходів та видатків;2) перевищ. доходів над видатками;3) перевищ. видатків над доходами. Особливістю держ. бюджету як основного плану держ. є те, що він єдиний має силу закону. Щорічно Верховна Рада України ухвалює Закон України про Держ. бюджет.

Баланс фінансових ресурсів та витрат держ. - комплексний документ-прогноз, що відбиває обсяг надходжень фінансових ресурсів та їх використ. в усіх секторах економіки. Є складовою частиною прогнозу економічного та соціального розвитку держ., його фінансовою програмою, в якій розкриваються можливості фін. забезпеч. темпів і пропорцій розвитку економіки держ. у прогнозованому періоді та пропорції розподілу її валового внутрішнього продукту. Метою розробляння балансу є:* визнач. величини фінансових ресурсів, що створюються в державі і можуть бути використані для здійсн. заходів з економічного та соціального розвитку на прогнозований період;

* встановл. збалансованості доходів і видатків держ.;

*перевірка економічного обґрунтув. розрахунків держ. бюджету, балансу грошових доходів і видатків насел., платіжного балансу та інших фінансових балансів.

Баланс фінансових ресурсів і витрат в державі розробляється Міністерством економіки України разом з Міністерством фінансів на основі показників валового внутрішнього продукту та національного доходу.

Відмінність балансу фін. ресурсів і витрат держ. від зведеного бюджету полягає в тому, що, крім централізованих фін ресурсів, які реалізуються через бюджетну систему, в ньому відображаються і децентралізовані фін ресурси, які зосереджуються у розпорядженні підприємств, установ, також відображаються ресурси централізованих фондів цільового признач..

57.Поясніть відмінності між фінансовим регулюв.м і фінансовим забезпеч.м.

Існує два методи фін. впливу на соціально-економічний розвиток: фін. регулюв. та фін. забезпеч.. Ці методи є підсистемами в структурі фін. механізму.

Фін. забезпеч. реалізується на основі відповідної системи фінансув., яке може здійснюватись у трьох формах: самофінансув., кредитув., зовнішнє фінансув.. Самофінансув. являє собою забезпеч. потреб простого і розширеного відтвор. виробництва за рахунок власних кош­тів юридичних і фізичних осіб. Головна перевага такої системи фін забезпеч. полягає в тому, що вона сприяє максимально ефективному використанню наявних у суспільстві ресурсів на основі прискор. їх кругообігу. Кредитув. як форма фін. забезпеч. полягає у тимчасовому використанні позичених ресурсів. Якщо самофінан­сув.-це вихідна форма фін. забезпеч., то кре­дитув., особливо в умовах ринкової економіки, є головною, провідною формою. Третя форма фін забезпеч. - це зовнішнє фінансу­в.. Воно полягає у виділенні коштів певним суб'єктам на без­поворотній і безоплатній основі. Це може бути державне фінан­сув. з бюджету чи держ. фондів цільового признач., надходж. коштів від громадських та доброчинних фондів і організацій даної країни та з-за кордону, гранти від міжнародних організацій тощо.Фін. регулюв. полягає у регламентуванні розподіль­них відносин у суспільстві й на окремих підприємствах. Оскільки фінанси являють собою розподільні й перерозподільні відносини, то фінансові методи регулюв., по суті, є методами розподілу. Існують два методи розподілу доходів: сальдовий і нормативний. При сальдовому методі головне - виділ. підсумкового елемента в розподілі доходу. При нормативному методі важливе встановл. оптимального співвіднош. між нормативним регламентув.м та самостійністю юр і фіз осіб у витрачанні коштів. Фін. регулюв. визначає характер дії фін. механізму.


3919065768263546.html
3919122176752493.html
    PR.RU™