Сутність конкурентоспроможності підприємств готельно-ресторанного бізнесу

Сутність конкуренції в індустрії гостинності знаходить свій прояв у найважливішій характеристиці – конкурентоспроможності.

У самому загальному вигляді конкурентоспроможність в економічній науці розуміється як здатність конкурувати з аналогічними об’єктами на конкретному ринку, використовуючи конкурентні переваги для досягнення поставлених цілей.

Таблиця 2

Визначення поняття ,,конкурентоспроможність”

Визначення Джерело
Конкурентоспроможність–здатність забезпечити кращу позицію в порівнянні з конкуруючим підприємством Б. Карлофф
Конкурентоспроможність – це здатність конкретного предмету витримати конкуренцію (потенційну і/або реальну) Е.А. Горбашко
Конкурентоспроможність - властивість об’єкт, що характеризує ступінь реального чи потенційного задоволення ним конкретної потреби в порівнянні з аналогічними об’єктами, представленими на конкретному ринку Р.А. Фатхутдінов
Конкурентоспроможність – це сукупність переваг і здатності суб’єкта в порівнянні з йому подібними в боротьбі за досягнення мети, характерної для них, в умовах дії законів певного навколишнього середовища (системи) А.Г. Дементьєва
Конкурентоспроможність – синтез якості й можливості успішної реалізації продукції на конкурентному вітчизняному або міжнародному ринку у певний момент часу за рахунок досягнення конкурентних переваг Т.В. Гринько
Конкурентність(конкурентоспроможність) - відносна здатність не тільки підприємства, але й сектора, народного господарства, у порівнянні з іншими суб’єктами економічних відносин до: виробництва сучасних, технологічно інтенсивних товарів, вирішення нових технічних проблем, досягнення доходів ( постійно зростаючих) при високому рівні зайнятості та відносно високому рівні заробітної плати Б. Шлюсарчик
Конкурентоспроможність –виступає результатом створення підтримки протягом тривалого періоду часу та сукупної оцінки конкурентних переваг Н.А. Дробітько

Конкурентоспроможність — складна економічна категорія, що може розглядатися на декількох рівнях (мікро-, мезо-, макрорівні). Найбільш вивчена конкурентоспроможність товарів. При цьому в більшості робіт це поняття, у першу чергу, зв’язується з якістю товару. При аналізі поняття «конкурентоспроможність товару» розглядаються, крім якості, такі характеристики, як ціна товару й умови її реалізації. Вітчизняними авторами широко використовується підхід до визначення конкурентоспроможності, заснований на порівнянні якісних і вартісних характеристик.
Таким чином, конкурентоспроможність товару (послуги) визначається сукупністю його (її) характеристик, які враховуються споживачем, і проявляється в результаті порівняння з товарами-аналогами.Конкурентоспроможність на мікро- (підприємства, організації) і мезорівні (об’єднання підприємств, галузі) визначається характеристиками, відмінними від використовуваних при аналізі конкурентоспроможності товару.

Поняття конкурентоспроможності стосовно до готельних організацій і підприємств зв’язуються, у першу чергу, з поняттям ефективності їхнього функціонування.

Для повного розуміння процесів конкуренції, формування глибокої уяви щодо формування конкурентоспроможності необхідно визначити основні чинники, які на неї впливають.

Під чинниками слід розуміти внутрішні та зовнішні сили, інструменти, які обумовлюють об’єктивний та суб’єктивний вплив на формування конкурентного середовища. Чинники визначають і описують характеристики елементів, їх стан, що дозволяє найбільш об’єктивно і правильно формувати підхід до організаційного забезпечення управління конкурентоспроможністю підприємства. Слід зазначити, що визначені вище елементи повинні розглядатися в єдності та взаємозв’язку, а також можуть бути описані конкретними характеристиками. Саме це дозволить оцінити рівень і стан елемента.

Після аналізу чинників конкурентоспроможності готельного підприємства різних авторів виявлено, що за економічним характером їх можна розділити на чинники мікро- і макросередовища.

При цьому слід зазначити, що не всі чинники мають прямий вплив на конкурентоспроможність підприємства і формують кінцевий результат, тому було визначено саме ті, що є пріоритетними.Отож, можна запропонувати бачення існуючого на сьогодні механізму формування конкурентоспроможності підприємства. У новітній довідковій економічній літературі трактування терміна ,,механізм” двояке: 1) послідовність станів, процесів, що визначають яку-небудь дію, явище; 2) система, устрій, які визначають порядок якого-небудь виду діяльності. Узагальнюючи наведені трактування, поняття механізм формування конкурентоспроможності підприємства можна визначити як ,,сукупність методів та засобів, завдяки яким здійснюється ув’язка та узгоджуються фактори і чинники зовнішнього середовища з внутрішніми потенційними можливостями та інтересами підприємства”.


Слід також відзначити, що механізм формування конкурентоспроможності підприємства виступає складовою його системи управління. Формування механізму конкурентоспроможності, систематизація методів та показників визначення конкурентоспроможності підприємства дає можливість опанувати ринкову ситуацію та її зміни, визначити пріоритети конкурентів, провести аналіз можливостей розширення ринку збуту та виступає в практичній діяльності підприємства основою для розробки заходів щодо забезпечення його конкурентоспроможності.

Найочевиднішою причиною, яка виступає перешкодою для успішного функціонування й досягнення конкурентоздатності, є ,,висока інерційність” існуючих моделей управління, що виявляється в ігноруванні змін зовнішнього оточення”. Крім того, існують такі негативні особливості системи управління підприємствами, як відсутність довгострокової стратегії; неузгодженість внутрішніх управлінських структур; невідповідність усіх підсистем, стилю і методів управління напрямам діяльності.


3919647332455210.html
3919760413856207.html
    PR.RU™