МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ. Модульний контроль проводиться на останньому занятті модуля

Модульний контроль проводиться на останньому занятті модуля. Тривалість виконання модульних контрольних завдань не повинна перевищувати двох академічних годин.

Форми проведення модульних контролів під час вивчення дисципліни «Політична психологія»:

- комплексна письмова модульна контрольна робота;

- колоквіум

До модульних контрольних робіт допускаються всі студенти незалежно від результатів поточного контролю.

Дві МКР у передбачено за результатами вивчення тем модулів 1 і 2. Для проведення модульного контролю розроблено модульні контрольні завдання, які містять по 5 завдань та розроблені у 4 варіантах. Варіанти завдань для модульного контролю є рівнозначні за трудомісткістю.

За виконання завдань модульного контролю студент отримує контрольну модульну оцінку (кількість балів), яка враховується в процесі розрахунків модульної оцінки:

- максимальна кількість балів – 10;

- максимальна кількість балів за кожне завдання – 2.

У процесі виконання контрольних завдань студент може користуватися лише тими допоміжними матеріалами, які визначені викладачем. Студентові забороняється в будь-якій формі обмінюватися інформацією з іншими студентами та користуватися матеріалами, крім дозволених. За умови порушення студентом установле­них правил виконання модульного контролю викладач позбавляє можливості продовжувати виконання контрольних завдань, не перевіряє роботу, робить на ній відповідний запис і оцінює нулем балів. Результати контрольного заходу студента, який не з’явився на нього, також оцінюються нулем балів незалежно від причини.

Результати перевірки МКР доводяться до відома студентів не пізніше ніж через два робочі дні після їх виконання.

Перескладання МКР допускається в терміни, визначені викладачем, під час поточних консультацій.

Студент, який не з’явився на модульний контроль (незалежно від причини), має право один раз повторно пройти модульний контроль у визначені викладачем терміни під час поточних консультацій.

Підсумкова кількість балів за модуль (модульна оцінка) визначається за вибором викладача як:

- сума балів за усіма поточними формами контролю, передбаченими робочою навчальною програмою дисципліни (поточна модульна оцінка = модульна оцінка);

- сума балів за всіма формами контролю плюс оцінка підсумкової модульної контрольної роботи (колоквіуму) (поточна модульна оцінка + контрольна модульна оцінка = модульна оцінка).

11.3. ПІДСУМКОВИЙ (СЕМЕСТРОВИЙ) КОНТРОЛЬ

З дисципліни «Політична психологія» передбачена така форма семестрового контролю, як екзамен, який проводиться у кінці семестру.

Першим етапом семестрового контролю є визначення підсумкової семестрової модульної оцінки як суми підсумкових модульних оцінок, отриманих за результатами засвоєння всіх модулів.Підсумкова кількість балів з дисципліни (максимум 60 балів) визначається як сума балів поточного, модульного контролю.

12. Розподіл балів, які отримують студенти

Дисципліна «Політична психологія» 38 групи

Поточна аудиторна та самостійна робота Сума
Змістовий модуль І Модульна 1 Змістовий модуль ІІ Модульна 2 КСР
Т1 Т2 МКР 1 Т3 Т3 Т4 Т 4 МКР 2 Підсумкова семестрова

ТЕМА 1 Політична психологія як наука /2 год./

ТЕМА 2 Суб’єктивні чинники політичного процесу /4 год./

ТЕМА3 Суб’єкти політики /6 год./

ТЕМА4 Прикладна політична психологія /4 год./


4085023648038900.html
4085090879163751.html
    PR.RU™